Direktiver og standarder (under opdatering)

 

Nedenfor er listet “de 3 store” direktiver, når man som maskinbygger udvikler sin egen maskine, eller som importør videresælger maskiner fra 3. lande udenfor EU/EØS samarbejdet. Der er selvfølgelig flere direktiver hvor de kommer fra, og det er vigtigt at man undersøger nøje hvilke direktiver der er gældende for maskinen man er ansvarlig for. Denne side indeholde links til direktiver og tilhørende harmoniserede standarder, hvor de vigtigste er nævnt med navn. Der er links til Dansk Standard, og hvis man helst vil have dem på dansk, er det stedet. Det er dog ikke alle standarder der findes på dansk. Hvis engelsk foretrækkes, kan det betale sig at kigge på www.evs.ee som er det estiske standardiseringsbureau og er en del billigere end DS.

Maskindirektivet 2006/42/EF 

(klik her for at læse dette)

Maskindirektivet er gældende for maskiner der indeholder mindst én bevægelig del. Maskindirektivet er en væsentlig del af en maskines CE-mærkning. CE-mærkningen sikrer en fælles platform, hvor alle skal overholde de samme regler indenfor EU/EØS-landene og handel i mellem disse. For at en maskine kan CE-mærkes, skal der af fabrikanten være udarbejdet en teknisk dokumentation. Hvis maskinen er importeret fra 3. lande (uden for EU/EØS), er det importøren der skal udarbejde dette på lige fod som en fabrikant.

Teknisk dokumentation består af:

 1. Teknisk dossier indeholdende risikovurdering iht. VSSK i direktivets bilag I. (Væsentlige Sundhed og Sikkerhedskrav) og andre tekniske detaljer som tegninger, diagrammer, testrapporter osv.
 2. Brugsanvisning på originalsprog samt sprog godkendt af kunde (som regel det lokale sprog)
 3. Overensstemmelseserklæring (underskrevet)
 4. Mærkeplade (påsat maskinen)
 5. CE-mærkat (påsat maskinen)

1. Teknisk dossier:

Der er ikke krav om at det tekniske dossier ud/medleveres maskinen, med mindre andet er aftalt med kunden, da CE-mærket og overensstemmelseserklæringen jo netop er beviset på at maskinen er fremstillet efter gældende direktiver. Risikovurderingen kan dog være relevant for kunden/brugeren og kan i uddrag måske implementeres i brugsanvisningen.

Et teknisk dossier, kan bl.a. indeholde:

 • Beskrivelse af maskinen og dennes funktioner
 • Risikovurdering – Obligatorisk
 • Mekaniske tegninger
 • Elektriske diagrammer
 • Styklister
 • Beregninger
 • Testrapporter
 • Typeafprøvning
 • Kvalitetskontrol i forbindelse med produktion
 • Overensstemmelseserklæring på komponenter og maskinen selv

Man kan kalde det maskinens “eksamensbevis” og bruges som dokumentation overfor Arbejdstilsynet og andre myndigheder i tilfælde af stridsspørgsmål mellem fabrikant og kunde/myndighed, f.eks. ved arbejdsulykker eller fejlfunktion.

Risikovurderingen er detaljeret beskrevet under Sikkerhed og risikovurdering

Under arbejdet med risikovurderingen, kommer man hurtigt ind på sikkerhedsrelaterede aspekter. Den bedste sikkerhedsmæssige løsning er altid iboende sikkerhed og implementering af denne i konstruktionen. Dette er dog ikke altid praktisk anvendeligt og derfor må man bevæge sig over i afskærmning og sikkerhedsudstyr og dermed B-standarderne. Dette er beskrevet i Sikkerhed og risikovurdering.

De harmoniserede standarder der relaterer til Maskindirektivet er for overblikkets skyld opdelt i en A, B og C standardkategori.
(Link til EU-dokument)

A-standarder: Her er de grundlæggende begreber, termer og konstruktionsprincipper, der gælder for alle maskinkategorier, specificeret.

B-standarder: Her omhandles specifikke aspekter af maskiners sikkerhed eller bestemte typer afskærmning, som kan bruges på tværs af en bred vifte af maskinkategorier.

C-standarder: Her indeholdes specifikationer for en given kategori af (special)maskiner, der hvis de er nævnt i denne kategori, har forrang for specifikationerne i A og B standarderne.

 2. Brugsanvisning:

Fabrikanten er forpligtet til at udarbejde en brugsanvisning, der sikre at operatørerne kan betjene maskinen sikkert. Betjening betyder her arbejde med maskinen i alle dens faser. Det er ikke kun Maskindirektivets høje krav der skal opfyldes, men her i Danmark også Arbejdstilsynets. Brugsanvisningen skal ud over instruktion af funktion og brug bl.a. også indeholde instruktion på implementerede beskyttelsesforanstaltninger (baseret på risikovurderingen), på evt. personlig beskyttelsesudstyr og på service og vedligehold.

Det er vigtigt at fabrikanten kender til de procedure, regler, direktiver og standarder der omhandler lige nøjagtig den pågældende maskine. Det er ikke kun for operatørens skyld, men lige så meget for fabrikantens. Det er i brugsanvisningen fabrikanten kan afgrænse sit ansvar og definere grænserne for hvordan maskinen skal anvendes på den tiltænkte og sikre måde. Alle kender udformningen af amerikanske brugsanvisninger, der tager højde for stort set alt. Det er set i lyset af, at erstatningsansvaret er stort, og kan i værste fald lukke firmaet.

Det er en god idé at kigge på andre brugsanvisninger for inspiration, evt. konkurrentens, men kun for at kunne lave den bedre!

Man kan sagtens betragte brugsanvisningen som et marketingsredskab, da kunden får en god oplevelse og en sikker betjening af maskinen.

Der er udarbejdet en standard der angiver generelle principper og detaljerede krav til udformning og formulering af alle typer brugsanvisninger, som vil være nødvendige eller nyttige for brugere af alle typer maskiner.

 

Følgende standard er relevant:

DS/EN 82079-1:2013
Brugsanvisninger

 3. Overensstemmelseserklæring:

Fabrikanten er forpligtet til at udarbejde og underskrive en overensstemmelseserklæring der skal være tilgængelig i brugsanvisningen, der altid følger med maskinen.

Den skal bl.a. indeholde

 • Navn og adresse på fabrikanten
 • Produktbetegnelse (specifik!)
 • Det gældende direktiv(er) og standarder der er anvendt
 • Dato og underskrift

Når udarbejdelsen af overensstemmelseserklæringen for produktet er færdig, betyder det samtidig af maskinen har fået en CE-mærkning.

Der er desuden en procedure, der skal følges for at udarbejde overensstemmelseserklæringen, som er beskrevet i lavspændingsdirektivets bilag III og IV.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at den danske importør selv opbevarer en kopi af overensstemmelseserklæringen, men det er ikke et krav. Kravet er, at erklæringen opbevares inden for EU, og den skal opbevares i mindst 10 år, efter at produktion og salg er ophørt. Læs mere på Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside, hvor der også er skabeloner på erklæringer.

 4. Mærkeplade:

Fabrikanten er forpligtet til at udarbejde og påsætte en mærkeplade på maskinen.

Den skal bl.a. indeholde

 • Navn og adresse på fabrikanten
 • Produktbetegnelse (specifik!) og evt. serienr. og fabrikationsår
 • CE-mærke der viser at maskinen overholder maskindirektivets krav
 • Mærkepladen skal være at en sådan kvalitet at den er holdbar og letlæselig.

Eksempel på en mærkeplade:

example_plate_5

 5. CE-mærkat:

Fabrikanten er forpligtet til at udarbejde og påsætte et CE-mærkat på maskinen eller på dennes mærkeplade.

Den skal være synlig og læsbar. En skabelon er udformet til formålet og CE-logoet i de korrekte proportioner kan downloades her.

 

 

 

Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF 

(klik her for at læse dette) – OBS! Nyt direktiv 2014/35/EU træder i kraft 20. april 2016

Lavspændingsdirektivet blev i sin tid indført for at opnå en ensartet lovgivning  på elektrisk udstyr og maskiner inden for EU, hvilket skulle sikre en øget sikkerhed for personer, dyr og ejendom, hvis maskinen er korrekt installeret, og som en hel eller delvis del af CE-mærkningen sikre den fri bevægelighed og handel med produktet inden for EU. Det indeholder som Maskindirektivet også Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav (VSSK) og proceduren for udarbejdelse af overstemmelseserklæringen. Det er gældende for både industri- og konsumerprodukter i spændingsområderne 50-1000VAC og 75-1500VDC. Der er ligeledes krav til indholdet i den tekniske dokumentation:

Teknisk dokumentation består af:

 1. Oversigt over VSSK i direktivets bilag I. (Væsentlige Sundhed og Sikkerhedskrav). Der er som sådan ikke krav til risikovurdering, men en god idé er at bruge en alligevel.
 2. Brugte harmoniserede standarder og andre tekniske detaljer som tegninger, diagrammer, testrapporter osv.
 3. Brugsanvisning på originalsprog samt sprog godkendt af kunde (som regel det lokale sprog) (Først gældende fra 20. april 2016)
 4. Overensstemmelseserklæring (underskrevet)
 5. Mærkeplade (påsat maskinen, eller hvis dette ikke er muligt, vedlagt som dokument)
 6. CE-mærkat (påsat maskinen)

Der er desuden krav til intern fabrikskontrol, en procedure der sikrer at kravene i Lavspændingsdirektivet overholdes, med grundlag i den tekniske dokumentation. Der er fabrikanten eller dennes repræsentant i EU der er ansvarlig for at dette overholdes.

Der er sammenfaldne krav i mellem Maskindirektivet og Lavspændingsdirektivet og hvis en maskine er underlagt begge direktiver, eller flere, skal alle direktivers krav tages i betragtning ved opfyldes af overensstemmelseserklæringen og CE-mærkningen.

 

EMC direktivet 2004/108/EF 

(klik her for at læse dette)

er blevet indført for at harmonisere reglerne, som gælder for salg inden for EU af udstyr, som kan tænkes at fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser eller blive påvirket af sådanne forstyrrelser. Direktivet står aldrig alene, og vil som regel som minimum blive fulgt af Lavspændingsdirektivet.

De primære krav angående elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr, som er omfattet af direktivet, er beskrevet i bilag I. Der er ligeledes en procedure i bilag II og III for udarbejdelse af overensstemmelsesvurdering.

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet er gældende for maskiner som enten kan generere elektromagnetiske forstyrrelser (udstråling) eller kan blive påvirket af udefrakommende støj (immunitet).

Der er ligeledes krav til indholdet i den tekniske dokumentation:

Teknisk dokumentation består af:

 1. Oversigt over væsentlige krav i direktivets bilag I.
 2. Brugte harmoniserede standarder og andre tekniske detaljer som tegninger, diagrammer, testrapporter osv.
 3. Overensstemmelseserklæring (underskrevet)
 4. CE-mærkat (påsat maskinen)

Der er desuden krav til intern produktionskontrol, en procedure der sikrer at kravene i EMC direktivet overholdes, med grundlag i den tekniske dokumentation. Der er fabrikanten eller dennes repræsentant i EU der er ansvarlig for at dette overholdes.